Internet of Things (IoT) on ollut ilmoilla kohta jo vuosikymmenen. Käsite on laaja ja aiheeseen on liittynyt jonkun verran hypeä. Riisumalla mielikuvat ja katsomalla tosiasioita voi kuitenkin päätyä toteamaan, että esineiden internet tarkoittaa oikeasti isoa muutosta.

Yhteyksiä, dataa ja sovelluksia

Pelkistetysti, jos aiemmin esine (thing) oli maailmalla loppukäyttäjän hallussa piilossa, IoT:n myötä yhteys sen ja esimerkiksi valmistajan välillä säilyy ilman fyysistä esineen siirtämistä tai luokse menemistä. Yhteyden päässä olevilta fyysisiltä laitteilta kerätään kiinnostavaa tietoa. Tarpeesta riippuen, esineet voivat käyttää verkon välityksellä suoraan toisiaan, tai esine voi hyödyntää erilaisia palvelurajapintoja toiminnassaan. Tässä yhteydessä ’esine’ voi olla mikä tahansa asia – ihmiskehosta valtamerilaivaan – kunhan siitä on jokin motiivi tuottaa tietoa.

Tiedon haalimisesta fokus siirtyy nopeasti kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Sensorien tuottamasta datasta halutaan jalostaa informaatiota. Voidaan ennakoida tulevaa, kehittää toimintaa, luoda ohjaavia tapahtumia – saadaan takaisinkytkentä esineelle tai toimintoihin yleensä. Pelkän tiedonsiirron ohella esineiden Internetiin kuuluu vähintään yhtä keskeisesti kootun tiedon hyödyntäminen ja sovellukset.

On kuultu aikaisemminkin…

Kriittinen ääni voi sanoa, että asiassa ei ole mitään uutta. Osittain näin onkin. Vastaavaa on tehty jo pitkään siellä, missä sen aikainen tekniikka on sen sallinut ja missä hyödyt ovat olleet suuret – kuten esimerkiksi teollisuudessa. Kuitenkin, tekninen kehitys on johtanut siihen, että etäiset, langattomat ja näiden ohella myös entistä yksinkertaisemmat laitteet ovat tulleet Internetin piiriin riittävän edullisesti. Tekniikka yhdistettynä rajattomiin mahdollisuuksiin sovellusmielessä muuttaa koko kuvan asian merkityksestä.

Kaikkein leveimmissä puheissa IoT nähdään kehittyvän informaatioyhteiskunnan (information society) runkona. Voi olla, että tänne on kuitenkin vielä matkaa. On eri asia tehdä esimerkiksi yritykselle IoT:n piiriin kuuluva ratkaisu, kuin sopia geneerisistä standardeista ja ottaa ne käyttöön huolehtien samalla tietoturvasta ja luotettavuudesta. Vielä ei olla tilanteessa, jossa erilaiset esineet dynaamisesti hyödyntäisivät toisiaan tietyn sovelluksen toimesta. Jos verrataan perinteiseen tietokoneiden nettiin, voi kuvailla, että IoT:n Facebook:it ja WhatsApp:it ovat vasta tulossa – mitä ne sitten ovatkaan.

Miten lähestyä

Vaikka IoT on paljon tekniikkaa ja yhteyksiä, ensisijaisesti IoT pitäisi nähdä tiedon hyödyntämisen ja soveltamisen näkökulmasta – uuden liiketoiminnan avaajana. Yksittäisen yrityksen kannalta kaikki tarvittava on teknisesti olemassa. Monet tahot ovat jo menossa mukana, osa on ideoimassa, osa ei ole vielä mukana. Fyysisten tuotteiden parissa toimivien yritysten pitäisi löytää itsestään ohjelmistotalon sielu tai vähintäänkin ymmärtää digitalisaatiota ja osata hyödyntää siihen liittyvää osaamista.

IoT-ratkaisuille on luonteenomaista tarvittavan osaamisen laaja-alaisuus. Pohjalla on sulautettu laite ja ymmärrys elektronisista järjestelmistä. Yhteyden toteuttamiseen on useita vaihtoehtoja – kevyitä ja raskaita. On myös merkitystä, pitääkö yhteys luoda laitteeseen, jota ei ole varsinaisesti suunniteltu siihen, onko yhteys jo olemassa, vai ollaanko laitetta vasta suunnittelemassa.

Laitekantaa ja yhteyksiä voidaan hallita valmiilla IoT-alustalla tai räätälöidyllä ratkaisulla. Näiden varaan tulevat sovellukset ja analytiikka. Teköälyllä ja siihen verrattavissa olevilla menetelmillä näyttää olevan kasvava merkitys. Lisäksi, saadusta informaatiosta halutaan ottaa kaikki hyöty irti viemällä se muihin liiketoiminnan järjestelmiin. Ohjelmisto-osaamisella on iso rooli kaikilla tasoilla.

Liikkeelle voi lähteä ongelmalähtöisesti nykytilanteen kehittämisen kautta. On hyvä katsoa mitä jo on ja etsiä sieltä kannattavimmat sovellusalueet. Ohjelmistoprojekteissa työ on käytännössä halutun ajatusmaailman muuttamista konkreettiseksi sovellukseksi. Samalla tavoin, IoT:n piirissä ideaan tai ongelmaan valitaan eri näkökannoilta paras tekninen paletti, jolla ajatus siirretään käytäntöön. Toisinaan hyvä idea syntyy, kun ymmärretään, mikä kaikki on teknisesti mahdollista. Herkullisimmat sovellukset voivatkin olla sellaisia, joiden tarvetta ei edes ymmärretä vielä ja joissa saatetaan yhdistellä usean erityyppisen esineen tietoja.

IoT myötä asioita voidaan tehdä paremmin ja luoda kokonaan uutta. Mitä tahansa akronyymiä asiasta käytetäänkin, keskeistä on olla järkevästi ja luovasti soveltamassa sitä, mitä tekninen kehitys omassa evoluutiossaan tällä hetkellä tarjoaa.

Mika Viinikkala

Senior Software Developer